Σ.Δ.Ε.Ε.Π.-Δ.Σ.Ε.

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πατρών & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Ανακοινώσεις Διάφορα ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2013

E-mail Εκτύπωση PDF
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4110 (ΦΕΚ Α 17 23.1.2013)

 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 
και λοιπές διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ
 ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Άρθρο 1

 Κλίμακες φορολογίας - Εκπτώσεις δαπανών Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης

 1. Το άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε, ν. 2238/1994, Α' 151) αντικαθίσταται 
ως εξής:

 «Άρθρο 9

 Υπολογισμός και καταβολή του φόρου

 1. α) Το εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για 
παροχή υπηρεσιών υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

        ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

                                                    Σύνολο
Κλιμάκιο           Φορολογικός      Φόρος        Εισοδήματος    Φόρου 
εισοδήματος        συντελεστής      κλιμακίου       (ευρώ)        (ευρώ)
(ευρώ)                %          (ευρώ)
  
25.000               22%          5.500         25.000         5.500
17.000               32%          5.440         42.000        10.940
Υπερβάλλον            42%

 β) Το εισόδημα από ατομική επιχείρηση, εκτός της περίπτωσης γ'της παρούσας παραγράφου και 
ελευθέριο επάγγελμα, υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα

             ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

                                                    Σύνολο
Κλιμάκιο           Φορολογικός      Φόρος        Εισοδήματος    Φόρου 
εισοδήματος        συντελεστής      κλιμακίου       (ευρώ)        (ευρώ)

50.000               26%         13.000         50.000        13.000
Υπερβάλλον            33%

 Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση 
έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της 
δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας 
μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα, γ) Το 
εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις 
εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από 
ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων.

 δ) Τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων, καθώς και τα εισοδήματα από κινητές αξίες, εκτός από 
τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, 
υποβάλλονται σε φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:


                     ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
                  ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ
               που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις

                                                    Σύνολο
Κλιμάκιο           Φορολογικός      Φόρος        Εισοδήματος    Φόρου 
εισοδήματος        συντελεστής      κλιμακίου       (ευρώ)        (ευρώ)

12.000               10%         1.200          12.000        1.200
Υπερβάλλον            33%

 Το ακαθάριστο ποσό από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούμενου 
εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια 
(300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

 

 


Κορυφή